Voor wie

Deze website is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools, rapportages waarvoor CO2-uitstoot van belang is en CO2-vergelijking. Vooralsnog zijn in deze lijst de categorieën brandstoffen voertuigen, brandstoffen energieopwekking, elektriciteit, warmtelevering, personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen opgenomen.

Het gebruik van deze lijst is gratis. Wel willen we graag weten wie de lijst gebruikt. U bent voor ons een belangrijke stakeholder voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de lijst CO2-emissiefactoren.

Gaat u onze lijst gebruiken, laat ons dit dan even weten via: CO2emissiefactoren@rws.nl.

Hoe gebruiken

 

De lijst CO2-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO2 aan (bedrijfs-) activiteiten. Er worden telkens 3 getallen gegeven:

 1. Well tot Tank (WtT) zijnde emissies in de voorketen van de activiteit
 2. Tank to Wheel (TtW) zijnde directe emissies van de activiteit
 3. Well to Wheel (WtW) = 1 + 2

Voor verreweg de meeste CO2-berekeningen gebruikt u de WtW data. Deze zijn in de eerste kolom weergegeven en gemarkeerd met een donkere achtergrond. De TtW emissies worden bijvoorbeeld gebruikt indien u de directe emissie in een geografisch gebied wilt berekenen.

De totale uitstoot van broeikasgassen wordt bij voorkeur berekend door de gebruikte hoeveelheid brandstof(fen) en/of elektriciteit (in eenheden als liter, kg of kWh) van al de gebruikte vervoersopties te vermenigvuldigen met de factoren uit de desbetreffende categorie (brandstoffen voertuigen, brandstoffen energieopwekking, elektriciteit, warmtelevering). Deze berekeningen zijn het meest exact, omdat het reële waarden zijn: het brandstof en/of elektriciteitsverbruik van voertuigen zoals die gemeten zijn in de praktijk.

Als er geen gegevens over het energiegebruik beschikbaar zijn, dan kan de uitstoot geschat worden met behulp van de Categorie personenvervoer en de Categorie goederenvervoer.

De uitstoot van broeikasgassen door personenvervoer wordt berekend door het aantal voertuig- of reizigerskilometers te vermenigvuldigen met de emissiefactoren in Categorie personenvervoer. Een reizigerskilometer is een eenheid voor de afstand die een individuele reiziger met een bepaald vervoermiddel aflegt. Bij personenauto’s en –bussen moet dus elke individuele reisafstand vermenigvuldigd worden met de factor in Categorie personenvervoer en vervolgens gedeeld door het aantal inzittenden.

De uitstoot broeikasgassen door goederenvervoer wordt geschat door het aantal voertuig-, ton- of containerkilometers te vermenigvuldigen met de emissiefactoren in Categorie goederenvervoer. Een tonkilometer is een eenheid voor de afstand die een ton goed in een bepaald transportmiddel aflegt.

Transparantie

Een praktische aanbeveling voor gebruikers is om bij het gebruik van CO2-emissiefactoren en communiceren van een CO2-footprint zo transparant mogelijk te zijn.

Algemene aanbevelingen voor transparantie:

 • Geef duidelijk aan voor welke activiteit de CO2-footprint wordt berekend (wat neemt u wel en niet mee) en over welke periode u deze berekend (veelal 1 jaar);
 • Geef bij rapportages aan in welke scope de activiteiten vallen: scope 1 (eigen activiteiten), scope 2 (afname energie van derden) of scope 3 (een activiteit door andere partijen in de waardeketen);
 • Communiceer bij activiteiten niet alleen de CO2-footprint, maar ook de achterliggende data (bijv. het daadwerkelijke verbruik in kWh en de gebruikte omrekeningsfactor);
 • Indien u uw CO2-emissie compenseert, laat dan eerst een subtotaal zien en breng daarna pas de compensatie in mindering om uw totale CO2-footprint te berekenen.

Aanbeveling bij stroom:

 • Benoem bij gebruik van Garanties van Oorsprong (GvO) de locatie en soort GvO expliciet;
 • Indien er grijze stroom of niet-geoormerkte stroom gebruikt is en het bedrijf vervolgens GvO’s heeft aangekocht (op de GvO markt), bereken dan zowel de CO2-uitstoot op basis van de afgenomen stroom als die na aftrek van aangekochte GvO’s. Benoem ook hierbij de specificaties van de GvO’s (herkomstland en energiebron).

Uitgangspunten

Bij de totstandkoming van de lijst zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

 • Indien mogelijk zijn internationale / Europese cijfers gebruikt, tenzij de Nederlandse situatie afwijkend is;
 • Bij luchtvaart is de vermenigvuldigingsfactor van 1,9 gebruikt die ook in STREAM (2014) gebruikt wordt vanwege uitstoot in hogere atmosfeer;
 • Kortcyclische koolstofketen heeft geen versterkend effect op het broeikaseffect;
 • Ieder getal krijgt een toelichting (bronnen, afronding en geschatte houdbaarheid);
 • In de lijst staat het CO2-eq., alle stoffen met Global Warming Potential zijn hierin meegenomen

Instrumenten

Onderstaande instrumenten maken gebruik van de lijst CO2-emissiefactoren:

CO2-Prestatieladderco2-prestatieladder-klein
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers.

 

Lean and Greenlean-and-green
Lean and Green is een stimuleringsprogramma en ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan de doelstelling om hun mobiliteitsopgaven te realiseren met een minimale reductie van 20% CO2 binnen een periode van 5 jaar.

 

milieubarometerMilieubarometer
De Milieubarometer is een online tool van Stimular en wordt door zo’n 3.000 bedrijven en instellingen gebruikt om hun milieuprestatie te meten. De tool weegt alle milieuaspecten mee, maar bevat ook een specifieke CO2-footprint. Daarnaast kunnen uit de Milieubarometer milieugerichte KPI’s gehaald worden en kunnen de resultaten zowel intern als extern gecommuniceerd worden. De Milieubarometer is op zichzelf certificeerbaar en past ook in andere certificaten, zoals de CO2-prestatieladder, ISO 14.001, ISO 14.064 en ISO 26.000.

 

Carbon Manager
Carbon-ManagerMet de Carbon Manager kunt u eenvoudig een CO2– of energiefootprint opstellen. De online tool levert snel inzicht in de kansen voor energie- en CO2-emissiereductie. Monitor daarnaast de voortgang van een reductieplan en doelstelling en maak energierapportages voor de EED of in het kader van de Wet milieubeheer. De Carbon Manager bespaard u tijd en borgt de kwaliteit van uw data en rapportages. Op website van de Carbon Manager leest u meer informatie en kan u een gratis trial versie aanmaken.

 

Climate Neutral Group
Met de CO2-calculator van Climate Neutral CNG_LogoGroup kunnen bedrijven, organisaties en huishoudens eenvoudig hun CO2-uitstoot berekenen. Ook is er de mogelijkheid om de uitstoot van een evenement te berekenen. Climate Neutral Group helpt zo bedrijven en consumenten, door het inzicht dat de CO2-voetafdruk hen geeft, stappen te zetten om die voetafdruk te verkleinen en tot slot ook de mogelijkheid om 100% klimaatneutraal te worden.

 

CO2-vergelijkerCO2 vergelijker NS
Met de CO2vergelijker op de reisplanner van NS zie je in één oogopslag hoeveel CO2uitstoot je bespaart met je treinreis ten opzichte van eenzelfde reisafstand in een gemiddelde auto. De berekening is te verfijnen door te vergelijken met diverse grootteklassen van de auto en het type brandstof of aandrijftechnologie.

 

GreenSeat
01AGreenSeat_RGBGreenSeat stimuleert groener reizen. Want helaas veroorzaakt vooral vliegen veel CO2-uitstoot. Met de calculator van GreenSeat is eenvoudig de CO2-uitstoot van reizen te berekenen en te neutraliseren via klimaatprojecten. Reizen op een groene stoel, noemen we dat!

 

Klimaatplein samen werken kleinKlimaatplein
Het Klimaatplein helpt organisaties om hun impact op klimaatverandering te verkleinen. De CO2-voetafdruk calculator is onderdeel van een 5 stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen. Daarmee is te berekenen en inzicht te krijgen in welke bedrijfsactiviteit jaarlijks uitstoot van CO2 veroorzaakt.

 

Roudlelogo Roudle
Met Roudle bepaal je de meest duurzame plek om af te spreken. Voer de vertrekpunten van de verschillende deelnemers in en zie wat de handigste plek is om af te spreken met zo min mogelijk totale reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot.

 

Heeft u een CO2-instrument en wilt u voor uw instrument gebruik maken van de lijst CO2-emissiefactoren? Neem dan contact op met CO2emissiefactoren@rws.nl.