Green Deal CO2-emissiefactoren

image005

Ondertekening van de Green deal CO2-emissiefactoren op de Beurs Duurzaamheid op 12 maart 2014.
V.l.n.r: Patrick Buck, voorzitter SKAO, Staatssecretaris Mansveld, Infrastructuur en Milieu, Dhr. van Engelen, directeur Stimular, Nico Anten, directeur Connekt, Ed Nijpels, voorzitter Milieu Centraal
Foto: Ramon van Jaarsveld

Originele tekst Green Deal
Bekijk hier de originele tekst van de Green deal CO2-emissiefactoren

Persberichten

Updates
Hieronder vindt u de updates die verzonden zijn aan geïnteresseerden in deze Green Deal:

Discussiepunten
De Green Deal leden SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om een proces van consultatie vorm te geven en aandacht te vragen voor discussiepunten die hierbij naar voren komen.

Verduurzaming stroomopwekking door gebruik GvO’s
In 2014 is de discussie rondom de allocatie van CO
2 bij (groene) stroom verkend. Dit heeft geresulteerd in een verkenning van zienswijzen en enkele aanbevelingen. 

Belang van CO2-emissiefactoren

Klimaatverandering
Het klimaat verandert doordat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Volgens wetenschappers van onder meer het internationale onderzoeksplatform voor klimaatverandering (IPCC) is de mens daarvoor grotendeels verantwoordelijk.

De gemiddelde temperatuur stijgt doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer sterk toeneemt. Dat heet het (versterkte) broeikaseffect. CO2 komt vrij bij gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen.

Om grote schade door klimaatverandering te voorkomen, wil de Europese Unie (EU) de stijging van de temperatuur beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Dit betekent dat de wereldwijde CO2-uitstoot in het jaar 2050 zeker 50 tot 85 procent lager moet zijn dan in 2000. In Nederland en de rest van de industriële wereld moet de CO2-uitstoot in 2050 zeker 80 tot 95 procent lager zijn dan in 1990.
Zie voor meer info de website van Milieu Centraal.

Inzicht in CO2-uitstoot
Doelstellingen voor CO2-reductie starten bij een goed inzicht in de CO2-uitstoot. Door het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een bedrijf, activiteit of reis wordt het makkelijker om vergelijkingen te maken. Ook is het hiermee eenvoudiger om, bijvoorbeeld per jaar, te monitoren wat energiebesparingsmaatregelen voor effect hebben in de totale CO2-uitstoot.

Voorkomen van verwarring
Het mag duidelijk zijn dat verschillende CO2-emissiefactoren voor verwarring kunnen zorgen waardoor het vertrouwen in CO2-emissiefactoren en in de afzenders ervan ondermijnd kunnen worden. Door het gebruik van deze eenduidige lijst en transparant uitleg te geven, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

Totstandkoming lijst CO2-emissiefactoren

Veel organisaties hebben als doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen en maken voor de monitoring gebruik van diverse tools. Echter, de gehanteerde CO2-basiscijfers in deze tools zijn allemaal net even anders. Door een diversiteit aan aannames, berekeningen en getallen zijn de gehanteerde emissiefactoren lang niet altijd gelijk. Zo kunnen dus twee voetafdrukberekeningen van dezelfde situatie verschillende uitkomsten geven.

Om discussie en verwarring over deze cijfers te voorkomen, hebben SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het initiatief genomen om een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst met basis CO2-emissiefactoren op te stellen. De lijst CO2-emissiefactoren wordt in 2014 financieel mogelijk gemaakt door een Green Deal die de initiatiefnemers met het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben afgesloten.

Milieu Centraal organiseert als uitvoerende organisatie een consultatieproces om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-emissiefactoren te komen op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. U kunt zich via CO2emissiefactoren@rws.nl aanmelden als geïnteresseerde zodat u periodiek op de hoogte wordt gehouden van de laatste stand van zaken.

De lijst CO2-emissiefactoren is een actualisatie van de reeds bestaande lijst die gebruikt wordt door onder meer de footprint instrumenten CO2-Prestatieladder, de Milieubarometer en het programma Lean and Green. In de nieuwe lijst zijn cijfers zo mogelijk geactualiseerd, voorzien van duidelijke bronvermeldingen en een uitgebreide toelichting. Het betreft de CO2-emissiefactoren van energiedragers, personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen.