De lijst CO2-emissiefactoren is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders.

Initiatiefnemers

Milieu Centraal
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media  en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.

Stichting Stimular
Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen en heeft als doel dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf, overheden en brancheorganisaties.

Connekt
Connekt is een onafhankelijk netwerk waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Connekt ondersteunt en verbindt bedrijven en overheden bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsvoering.

SKAO
SKAO is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder, een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Inhoudelijk klankbord

Diverse onderzoek- en kennisinstellingen hebben het proces ondersteund met inhoudelijke adviezen. Zij worden als ‘inhoudelijk klankbord’ ook nadrukkelijk uitgenodigd om gevraagd en ongevraagd advies te blijven geven. Milieu Centraal beslist uiteindelijk hoe de verschillende adviezen meegenomen worden in het proces.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS is verantwoordelijk voor het produceren van nationale statistieken en Europese statistieken. De informatie omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Een onafhankelijke commissie waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische onderzoeksprogramma.

CE Delft
CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken

Ecofys
Ecofys is toonaangevend expert in duurzame energie, energiebesparing & CO2-efficiëntie, energiesystemen & -markten en energie- & klimaatbeleid. De unieke combinatie van al deze vakgebieden is de sleutel tot zijn succes. Ecofys creëert slimme, effectieve, praktische en duurzame oplossingen voor en met klanten over de hele wereld, uit zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. In België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS heeft Ecofys meer dan 200 experts in dienst die met toewijding werken aan oplossingen voor energie en klimaat.

Stakeholders

Verschillende instellingen en bedrijven ondersteunen de uniforme lijst van CO2-emissiefactoren en gebruiken de cijfers uit deze lijst.

ANWB
De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een maatschappelijke vereniging met bijna 4 miljoen leden die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dat werk wil de ANWB tevens een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. De bekendste activiteiten van de ANWB zijn de Wegenwacht, Alarmcentrale, ANWB-winkels en Uitgeverij.

BMWT
BMWT is de brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten van mobiele werktuigen en werkmaterieel. Duurzaamheid betekent voor de BMWT dat leden aandacht geven aan het energieverbruik van het materieel. Voor hun eigen bedrijfsvoering kunnen BMWT-leden zich certificeren voor het BMWT-Keur Duurzame Bedrijfsvoering. Daarin is onder meer de CO2-voetafdruk opgenomen.

De lijst CO2-emissiefactoren is een initiatief van:

Stimular
SKAO
Connekt
Milieu Centraal
EZK