Green Deal

In maart 2014 is de Green Deal CO2-emissiefactoren ondertekend door de Rijksoverheid, SKAO, Stimular, Connekt en Milieu Centraal. Door een toenemende maatschappelijke aandacht voor CO2-emissiefactoren ontstaan steeds meer instrumenten om een vergelijking te maken of een voetafdruk te berekenen. Er ontstaat echter verwarring wanneer bedrijven en organisaties verschillende cijfers hanteren. Het opstellen van een uniforme lijst vormt een oplossing hiervoor en daarom is de Green Deal in het leven geroepen.

Het doel van de Green Deal is om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoord onderbouwde lijst van CO-emissiefactoren te komen, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. De lijst betreft CO-data van energiedragers, personenvervoer, goederenvervoer en koelmiddelen. De primaire doelgroep bestaat uit bedrijven en organisaties die in hun communicatie of rapportages gebruik maken van CO2-emissiegegevens of -berekeningsinstrumenten. Hierdoor verplaatst de discussie over de juistheid van cijfers naar datgene waar het echt om gaat; het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

 

Ondertekening van de Green deal CO2-emissiefactoren op de Beurs Duurzaamheid op 12 maart 2014.
V.l.n.r: Patrick Buck, voorzitter SKAO, Staatssecretaris Mansveld, Infrastructuur en Milieu, Dhr. van Engelen, directeur Stimular, Nico Anten, directeur Connekt, Ed Nijpels, voorzitter Milieu Centraal
Foto: Ramon van Jaarsveld

Een jaar na de ondertekening van de Green Deal is in 2015 de website gelanceerd met behulp van organisaties die tijd en geld in hebben geïnvesteerd. Tegenwoordig wordt de website namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Rijkswaterstaat beheerd. Er vindt jaarlijks overleg plaats met een brede groep partijen; Milieu Centraal, Stimular, Connekt, SKAO, de Rijksoverheid én betrokken stakeholders. In het begin van het nieuwe jaar worden de cijfers geactualiseerd.

 

Initiatiefnemers

Milieu Centraal

Milieu Centraal is dé praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op onderzoek, vaak wetenschappelijk. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via haar websites en sociale media dagelijks 15.000 tot 20.000 consumenten, van groene beginner tot ervaren verduurzamer. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.

 

Stichting Stimular

Stichting Stimular is dé werkplaats voor Duurzaam Ondernemen en heeft als doel dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf, overheden en brancheorganisaties.

 

Connekt

Connekt is een onafhankelijk netwerk waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Connekt ondersteunt en verbindt bedrijven en overheden bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsvoering

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

SKAO

SKAO is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder, een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Stakeholders

Klimaatplein

Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in eigen fossiel energieverbruik. En door te laten zien hoe eenvoudig het is energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ze bieden hiervoor diverse tools aan.

LuTz consulting

LuTz helpt organisaties te verduurzamen en adviseren van strategie tot implementatie tot monitoring. De focus ligt op het verduurzamen middels energie- en CO2-emissiereductie – in de organisatie, de keten of producten.

Breda University of Applied Sciences

De Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) is een middelgrote, niet-particuliere instelling voor hoger onderwijs. Studenten worden voorbereid op een internationale carrière.

Trees for all

Trees for All is een aanbieder van CO2 -compensatie in Nederland en de enige stichting in Nederland met CBF-keurmerk waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten. Alle projecten zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde CO2.

Climate Neutral Group

De Climate Neutral Group stimuleert duurzaam ondernemen, door inzicht te geven in de footprint van organisaties. Daarnaast helpen ze bij het nemen van reductiemaatregelen en maken het mogelijk om uitstoot te compenseren.

Hivos

Hivos komt op voor gelijkheid en strijdt tegen machtsmisbruik, samen met activisten, ondernemers, journalisten, kunstenaars, burgers en hun organisaties in meer dan 30 landen. Door innovatieve oplossingen in de praktijk te brengen bouwen ze aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. De bouw van een biogasinstallatie bij mensen op het erf is zo’n oplossing. Door bij Hivos CO2 te compenseren draag je bij aan biogasprogramma’s in Afrika.

Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie

Het Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie (I-TME) is gespecialiseerd in de economie en management van milieu en natuurlijke hulpbronnen en richt zich op het inzichtelijk maken van een kosteneffectieve duurzame ontwikkeling.

Goudappel Coffeng

Goudappel maakt zich sterk voor een zo efficiënt en schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Daarbij staan voor ons economische en sociale motieven centraal, want duurzaamheid is meer dan besparing op emissies, energie en omgeving.

CarbonCancel logo

Carbon Cancel

Carbon Cancel geeft inzicht in individuele emissies en tips hoe uitstoot zo efficiënt mogelijk verlaagd kan worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek. Emissies die overblijven kunnen vervolgens gecompenseerd worden.

Transparantie

De lijst met CO2-emissiefactoren komt tot stand middels een werkgroep bestaande uit Milieu Centraal, Stimular, SKAO, Connekt en Rijkswaterstaat. Daarnaast is er jaarlijks een ‘instrumenthoudersoverleg’ met de initiatiefnemers en de stakeholders die de emissiefactoren gebruiken in CO2 instrumenten. In het belang van transparantie wordt duidelijk gecommuniceerd over de cijfers en achtergrond. Indien uw organisatie geïnteresseerd is in de notulen van de bijeenkomsten van de werkgroep, of als uw organisatie wil bijdragen aan de werk- of klankbordgroep, kunt u voor contact opnemen met CO2emissiefactoren@rws.nl.