Een vraag over CO2-emissiefactoren? Hieronder staan veelgestelde vragen over CO2-emissiefactoren. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via de vraagbaak voor zakelijke gebruikers of consumenten.

Het gebruik van emissiefactoren

Wat is een emissiefactor?

Een CO2-emissiefactor is een maat voor het effect op het klimaat die het gebruik van bijvoorbeeld een bepaalde brandstof met zich meebrengt.

Wat is het verschil tussen CO2-Emissiefactoren en CO2-Equivalentiefactoren?

CO2-Equivalentiefactoren worden gebruikt om de effecten van andere gassen die ook het broeikaseffect versterken mee te kunnen nemen bij de bepaling van de footprint.

De meest voorkomende van deze gassen zijn methaan, lachgas en koudemiddelen. Emissies van andere stoffen worden op basis van wetenschappelijk onderzoek omgerekend naar het vergelijkbare effect van CO2 en daarmee uitgedrukt in CO2-equivalenten. Hiermee kunnen deze opgeteld worden bij de CO2-emissies.

CO2-emissiefactoren.nl baseert deze omrekening sinds januari 2021 op basis van het IPCC rapport “IPCC AR5”, conform Europese afspraken.

In de emissiefactoren die wij publiceren is indien van toepassing ook de emissie van de andere broeikasgassen meegenomen. De eenheid die wij gebruiken is dan ook altijd ‘CO2eq’.

Hoe worden emissiefactoren bepaald?

Emissiefactoren worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek bepaald. In wetenschappelijk onderzoek worden echter vaak aannames gedaan en randvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld over hoe landgebruik meegeteld moet worden. Wij vinden het belangrijk alle emissiefactoren op eenduidige manier worden berekend, zodat deze vergelijkbaar zijn.

Wat is het verschil tussen WTW, WTT en TTW?

  1. Well to Tank (WTT) zijn de emissies in de voorketen van de activiteit; bijvoorbeeld door winning en productie van brandstoffen.
  2. Tank to Wheel (TTW) zijn de directe emissies van de activiteit; bijvoorbeeld gebruik van brandstof in een voertuig.
  3. Well to Wheel (WTW) = 1 + 2; de uitstoot van zowel de voorketen als de directe emissies samen

Ik vind rekenen met emissiefactoren ingewikkeld. Kan dat niet eenvoudiger?

Er zijn een aantal tools op de markt om dit te vereenvoudigen. Deze werken allemaal met de officiële emissiefactoren van deze website. Zie de instrumenten-pagina.

Zijn er ook emissiefactoren voor een draaiuur van een mobiel werktuig, net als een vervoerskm in een personenauto?

Nee, deze verbruiken zijn zeer verschillend. Indien u de emissie daarvan wilt berekenen, dient u uit te gaan van het gemeten brandstofverbruik van het bedrijfsmiddel.

Gebruik van de emissiefactorenlijst

Is de lijst CO2-factoren te koppelen met behulp van een API?

Nee helaas niet. De lijst is wel beschikbaar in Excel. Deze is te vinden via deze link.

Mag ik de CO2-emissiefactorenlijst zomaar gebruiken?

Ja, dat mag. Vermeld dan wel de bron: www.co2emissiefactoren.nl

Hoe reken ik mijn CO2-footprint het meest nauwkeurig uit?

De meest nauwkeurige footprint krijgt u als u rekent met de directe verbruiksgegevens van energie en brandstoffen. Deze vindt u bijvoorbeeld op de facturen van leveranciers. Indien u daar niet over beschikt, kunt u de footprint ook benaderen door te rekenen met bijvoorbeeld de gereden kilometers.

Mijn emissiefactor staat er niet bij

Hoe moet ik de CO2-emissiefactor van mijn HVO-mengsel berekenen?

HVO-mengsels zijn gemaakt van een mix tussen Diesel puur en HVO. Deze wordt berekend met de emissiefactoren (EF) van Diesel puur en HVO.
Rekenvoorbeeld HVO10: 0,1 * 0,314 (= EF Biodiesel HVO) + 0,9 * 3,473 (= EF Diesel puur) = 3,1571 kg CO2/liter

Let op: dit geldt alleen als de HVO is gemaakt van afvalstoffen en voldoet aan de NTA 8080.

Mijn brandstof staat niet in de lijst van CO2-emissiefactoren

Dat is meestal omdat de Well to Tank emissies van deze brandstoffen niet bekend zijn, zodat we deze niet kunnen publiceren. Vraag uw leverancier om informatie te sturen naar CO2emissiefactoren.nl. Na beoordeling kan de brandstof dan eventueel aan de lijst worden toegevoegd.

Toelichting: Er zijn producenten die een reguliere brandstof onder een merknaam uitbrengen, waardoor het een andere brandstof lijkt te zijn. Meestal hebben deze brandstoffen dezelfde Tank to Wheel emissies als de reguliere brandstof, of net iets lager waar dan vaak ook mee geadverteerd wordt.

De Well to Tank emissies van deze brandstoffen kunnen dan juist weer hoger zijn, omdat de brandstof extra bewerkingsstappen ondergaat voordat deze op de markt gebracht wordt. Vaak zijn dit brandstoffen die schoner verbranden en toegepast worden omdat ze de luchtvervuilende emissies terugbrengen. Dit heeft echter geen significant effect op de CO2-emissie.

Waarom staat de CO2-emissiefactor van mijn additief (AdBlue) niet in de lijst van CO2-emissiefactoren?

Dit komt omdat er geen wetenschappelijke berekening beschikbaar is van de Well to Tank en Tank to Wheel emissies van AdBlue.

Voor de meeste footprint-berekeningen is het ook niet nodig om dit additief mee te nemen. AdBlue wordt namelijk in kleine hoeveelheden bij diesel gemengd om de luchtvervuilende emissies terug te brengen. Uit schattingen van de emissiefactor en rekening houdend met de mengverhoudingen blijkt dat het niet meenemen van Ad Blue slechts een zeer kleine afwijking geeft in de totale footprint van een organisatie (als de hele vloot op AdBlue rijdt en de hele footprint bestaat uit diesel, dan is de afwijking naar schatting kleiner dan 0,85%). Hiermee is AdBlue een “niet materiële emissie”.

Is er een emissiefactor van een dag thuiswerken?

Nee, deze is er niet. De emissie van thuiswerken is per persoon/huishouden zo verschillend dat daar geen goede uitspraak over te doen is. Het wordt inmiddels wel onderzocht.

Waarom staan er geen CO2-emissies van grondstoffen in de lijst?

Grondstoffen vallen in de categorie ‘scope 3’ emissies. Ze zijn zeer divers en de emissies zijn sterk afhankelijk van de achterliggende productieketen. Het is niet mogelijk om voor een bepaalde grondstof één emissiefactor te publiceren. Emissiefactoren van grondstoffen kunt u wellicht wel vinden in bijvoorbeeld LCA-databases, ketenanalyses of opvragen bij leveranciers.

Tip: Voordat u met emissiefactoren van grondstoffen gaat rekenen is het belangrijk om goed te onderzoeken welke afbakening is meegenomen bij de bepaling van het door u gevonden cijfer. Wij adviseren hiervoor een expert in te schakelen.

Waarom staan afvalstromen niet in de lijst van CO2-emissiefactoren?

Dat heeft meerdere redenen.

Inhoudelijk: Afval is een ander milieuthema dan CO2-uitstoot. Wij adviseren om dit te benaderen vanuit het werkveld ‘circulaire economie’.

Beschikbaarheid data: Er is niet één emissiefactor voor afval te bepalen. Deze is namelijk sterk afhankelijk van de logistiek en verwerkingsroutes van uw inzamelaar. Daarom zijn er ook veel verschillende emissiefactoren van afval in omloop. Mocht u toch een emissiefactor voor uw afval willen bepalen, dan kunt u eventueel uw afvalverwerker om een emissiefactor vragen die het beste past bij uw situatie.

Bruikbaarheid data: Emissiefactoren die alleen inzameling, transport en eventueel de verwerking van het afval meenemen (dit zijn scope 3 emissies), zijn direct bruikbaar. Als emissiefactoren ook de (vaak positieve) milieuimpact van recycling meenemen, komt er ook nog een ander aspect bij. In de emissie-inventaris (van de ontdoener van het afval) moet dan namelijk ook de milieuimpact van het inkopen van de grondstoffen worden meegenomen, zodat het uiteindelijke plaatje weer kloppend is.

Emissiefactoren en jaren

Waarom worden emissiefactoren aangepast?

CO2emissiefactoren.nl heeft als doel om u zo veel mogelijk waarheidsgetrouwe emissiefactoren te geven. Daarmee krijgt u een zo goed mogelijk afwegingskader om uw emissies te berekenen, te vergelijken en keuzes te maken voor reductiemaatregelen.

 

Emissiefactoren worden voornamelijk aangepast wanneer de onderliggende kengetallen veranderen. Bijvoorbeeld als de productie van een bepaalde brandstof verandert, het gemiddelde wagenpark langzaam verschuift of wanneer de gas en elektriciteitsmix verandert.

Een andere reden voor aanpassing is wanneer er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn waarmee een factor beter kan worden berekend. Dan krijgt de emissiefactor een update. De afgelopen tien jaar zijn er relatief vaak updates geweest, omdat er nog veel ontwikkelingen waren in de berekeningen van CO2. We verwachten dat er in de toekomst minder nieuwe updates zullen zijn om deze reden.

Als emissiefactoren wijzigen, waar vind ik de historische data?

Historische data zijn opgenomen in de wijzigingenlijst, zie de pagina wijzigingen.

Van welk jaar moet ik de CO2-emissiefactoren gebruiken?

Wij publiceren jaarlijks (in januari) updates van CO2-emissiefactoren. Omdat het heel veel werk is om steeds met terugwerkende kracht met andere factoren te moeten rekenen, adviseren wij de nieuwe emissiefactoren pas te gebruiken bij het berekenen van emissies die daarna optreden. Een geüpdate emissiefactor die is gepubliceerd in januari 2022 is dus geldig voor footprints over 2022. Voor de footprint van 2021 wordt nog met de oude factor gerekend.

Wanneer er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn waardoor een CO2-emissiefactor niet meer blijkt te kloppen, dan adviseren wij deze wel met terugwerkende kracht toe te passen.

In het wijzigingenoverzicht kunt u alle aanpassingen van de emissiefactoren terugvinden.

De factor die ik nodig heb is vrij oud. Wanneer wordt deze geüpdate?

Wij evalueren de complete lijst jaarlijks en wijzen daarbij factoren aan die we graag zouden updaten. Voor een update zijn we echter afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek van derden. Wij voeren dit onderzoek niet zelf uit en geven hier ook geen opdrachten toe.
Updates vinden bij voorkeur plaats rond de jaarwisseling, zodat gebruikers niet halverwege het jaar met een nieuwe berekening geconfronteerd worden.

De CO2-emissiefactor op de site is anders dan ik in mijn footprintberekening heb opgenomen. Wat moet ik doen?

Controleer het wijzigingenoverzicht om te achterhalen wanneer en waarom deze factor is aangepast. Hierbij staat ook aangegeven of u de aanpassing met terugwerkende kracht moet doorvoeren of niet.

Als de aanpassing in januari van het huidige jaar is gepubliceerd en het betreft een ‘normale’ wijziging, dan kunt u de nieuwe factor gebruiken in de footprint voor dit jaar. U hoeft uw oude footprint niet aan te passen.

Als het een wijziging met terugwerkende kracht betreft, dan raden wij aan om uw oude footprint(s) ook te wijzigen. Dit is vooral van belang indien u CO2-reductiedoelen en/of een certificering (zoals de CO2-prestatieladder) heeft.

Rekenen met stroom

Waarom moet buitenlandse groene stroom als grijze stroom gerekend worden?

Het is op dit moment gangbaar in Nederland om buitenlandse groene stroom als grijze stroom te rekenen. Het is echter geen bindend advies. Let op, er zijn wel certificeringen die eisen dat u op deze manier rekent (zoals de CO2-Prestatieladder).

Toelichting:

De inkoop van groene stroom gebeurt aan de hand van de Garantie van Oorsprong (GvO’s). De kostprijs van GvO’s is zodanig dat het financieel aantrekkelijk is voor een gemiddelde producent om projecten voor groene stroom te ontwikkelen. Zo is er minder subsidie nodig van de overheid. Door de inkoop van GvO’s draag je bij aan een snellere ontwikkeling van groene stroom in Nederland.

In andere Europese landen bestaat de GvO-markt ook, maar deze wordt niet actief gebruikt. De markt is niet functioneel, Europese GvO’s zijn relatief goedkoop. Het levert geen financiële prikkel op voor producenten om te investeren in projecten voor groene stroom. Het inkopen van Europese GvO’s heeft daarmee geen meerwaarde op de groei van groene stroom in andere Europese landen.

Waarom raden jullie af om de emissiefactor voor ‘stroom onbekend’ te gebruiken?

De afspraak bij LCA en footprintberekeningen is dat er wordt gerekend met ‘worst case’ -cijfers wanneer de herkomst van een emissiebron onbekend is. De emissiefactor van ‘stroom onbekend’ levert een kleinere footprint op die van grijze stroom. Door gebruik van de factor ‘stroom onbekend’ zou een footprint dus te positief kunnen worden ingeschat. Correctie achteraf (wanneer de bron wel bekend is) kan leiden tot een negatieve bijstelling van de footprint. Door gebruik van de ‘worst-case’ factor van grijze stroom kan dit worden voorkomen.

Mag teruggeleverde groene stroom worden weggestreept tegen ingekochte grijze stroom?

Nee, dit kan niet zomaar. Meestal wordt teruggeleverde groene stroom aan het energiebedrijf verkocht samen met de GvO die erbij hoort. Deze stroom wordt dus ook weer als groen aan een derde partij doorverkocht. Als u deze teruggeleverde stroom van uw eigen footprint afhaalt en de derde partij doet dat ook, dan wordt deze dus dubbel gerekend.

Om dit te voorkomen moet alle ingekochte grijze stroom als grijs worden gerekend. Grijze stroom kan niet worden ‘vergroend’ met teruggeleverde groene stroom.

Veelgestelde vragen van zakelijke bezoekers.

Wat kan ik met de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO2 aan bedrijfsactiviteiten. Met de cijfers kan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot worden berekend van de vervoermiddelen die door een bedrijf worden ingezet of de CO2-uitstoot die het woon-werkverkeer van een werknemer veroorzaakt.

Zie Hoe werkt het voor meer informatie.

Hoe is de lijst CO2-emissiefactoren samengesteld?

De lijst CO2-emissiefactoren is een realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Zie voor verdere uitleg Hoe werkt het en de algemene toelichting.

Welke instrumenten gebruiken de lijst CO2-emissiefactoren?

Zie de instrumenten voor een overzicht van de instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken.

Wilt u de lijst gebruiken in uw CO2-instrument? Laat het ons weten via CO2emissiefactoren@rws.nl. Gebruik is gratis.

Hoe kan ik weten of de lijst van CO2-emissiefactoren is gebruikt in een CO2-instrument?

Instrumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bronverwijzingen. U kunt de beheerder van het CO2-instrument vragen welke CO2-emissiefactoren er gebruikt zijn. Instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken en dat bij ons hebben aangegeven, worden opgenomen op deze website. Zie de pagina instrumenten.

Wie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders. De lijst CO2-emissiefactoren is in het startjaar 2014 financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een Green Deal. Zie Over ons voor meer uitleg over de initiatiefnemers.

Voor wie is de lijst CO2-emissiefactoren relevant?

De lijst CO2-emissiefactoren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools, rapportages waarvoor CO2-uitstoot van belang is en CO2-vergelijking.

Waarom is uniformiteit belangrijk?

Het gebruik van verschillende CO2-cijfers kan voor verwarring zorgen waardoor het vertrouwen in CO2-cijfers en in de afzenders ervan ondermijnd kan worden. Door het gebruik van deze eenduidige lijst en transparant uitleg te geven, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van CO2-uitstoot.

Veelgestelde vragen van consumenten.

Waar kan ik als consument CO2-cijfers allemaal tegenkomen?

Als consument kunt u CO2-cijfers tegenkomen op veel verschillende plekken. Zo zijn er instrumenten om uw persoonlijke CO2-voetafdruk te meten, websites om uw CO2-uitstoot van bijvoorbeeld vliegreizen, autokilometers of energiegebruik te compenseren en u kunt de CO2-uitstoot van verschillende vervoersmiddelen vergelijken op diverse CO2-vergelijkers.

Wat kan ik als consument met de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools en CO2-vergelijking. U kunt de lijst CO2-emissiefactoren tegenkomen in instrumenten. Zie antwoord op ‘Waar kan ik CO2-emissiefactoren allemaal tegenkomen?’.

Consument: Hoe kan ik weten of de lijst van CO2-emissiefactoren is gebruikt in een CO2-instrument?

Instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken en dat bij ons hebben aangegeven, worden opgenomen op deze website. Zie de pagina instrumenten.

Vaak wordt bij een CO2-instrument niet aangegeven welke basiscijfers er gebruikt zijn. U kunt de beheerder van het CO2-instrument vragen welke basiscijfers er gebruikt zijn.

Consument: Welke instrumenten gebruiken de lijst CO2-emissiefactoren?

Op de pagina instrumenten is te zien welke instrumenten gericht zijn op consumenten.

Consument: Hoe is de lijst CO2-emissiefactoren samengesteld?

De lijst CO2-emissiefactoren is een realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Zie voor verdere uitleg bij Hoe werkt het.

Consument: Wie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders. De lijst CO2-emissiefactoren is in het startjaar 2014 financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een Green Deal. Zie Over ons voor meer uitleg over de initiatiefnemers.