De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven. In het Versiebeheer is een volledig overzicht van de aanpassingen aan de emissiefactoren bijgehouden. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen? Meld u dan aan via de knop ‘Aanmelden updates’. We informeren u één tot enkele keren per jaar over updates of correcties.

22-02-2021

Goederenvervoer

Factoren voor containervervoer per trein aangepast m.b.t. beladingsgraad.

Personenvervoer

Factor voor gemiddelde van Bus, Tram, Metro toegevoegd.

 

23-01-2021

Brandstoffen voertuigen

CE Delft heeft het rapport STREAM Goederenvervoer 2020 gepubliceerd, waarin nieuwe emissiefactoren voor goederenvervoer en brandstoffen zijn opgenomen. Op ons verzoek zijn de gegevens uit Stream nog aangevuld op basis van de NEA 2019 en met enkele nieuwe berekeningen van brandstof blends. De geactualiseerde gegevens sluiten aan op de Europese richtlijnen, waaronder de Uitvoeringsrichtlijn Brandstofkwaliteit (Richtlijn (EU) 2015/652). Deze richtlijn wordt door lidstaten en brandstofleveranciers gebruikt om de CO2-intensiteit te berekenen. Er komt een addendum (Q&A) bij het Stream rapport waarin deze data terug te vinden zijn en meer uitleg wordt gegeven over de wijzigingen.

In samenspraak met CE Delft is besloten deze brandstofgegevens ook te gebruiken voor de categorie Brandstoffen Voertuigen, waarmee data die nog uit 2015 stamden zijn vernieuwd. Er zijn ook nieuwe emissiefactoren opgenomen voor GTL, kerosine en Bio-LNG.

Vanwege deze methodewijzigingen adviseren we gebruikers om alle (grotendeels) fossiele brandstoffen met terugwerkende kracht te wijzigen (t/m 2015). Denk aan benzine, diesel, LPG, maar ook CNG, LNG en scheepsbrandstoffen als MGO en HFO. Omdat benzine en diesel, die aan de pomp worden geleverd, eind 2019 een belangrijke verandering in samenstelling hebben ondergaan, publiceren we 2 cijfers: een gemiddelde schatting van de blend die van 2015 t/m 2019 werd geleverd en de blend die vanaf 2020 wordt geleverd (B7 en E10). De factoren voor benzine en diesel vallen hierbij hoger uit.

Ook alle emissiefactoren van hernieuwbare brandstoffen zijn er vernieuwd, daarbij zijn deze wisselend hoger of lager. Bij de actualisering is er rekening gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten en veranderingen in de brandstofmarkt. De laatste veranderingen zijn dominant, dus hierbij adviseren we deze pas vanaf januari 2021 toe te passen.

Belangrijk om hierbij te weten is dat met de huidige wetgeving en productietechnieken het risico op gebruik van 1e generatie biobrandstoffen flink kleiner is. Hierdoor is besloten om de CO2-uitstoot die optreedt bij landgebruik niet meer mee te nemen (zogenaamde Indirect Land Use Change, ILUC factoren).

Bij alle brandstoffen zijn ook de overige broeikasgasemissies meegenomen, die bij verbranding vrijkomen (TTW), zoals methaan.

Goederenvervoer

Belangrijke wijzigingen in STREAM Goederenvervoer 2020 t.o.v. van STREAM 2016 zijn onder andere meer realistische cijfers voor binnenvaart, waardoor de emissies voor binnenvaart hoger uitvallen. Ook zijn de trein categorieën aangepast, is er naast kustvaart ook gekeken naar deep sea scheepvaart en is er nu een emissiefactor voor goederen per vliegtuig. Ten opzichte van vorig jaar zijn daarnaast o.a. de emissiefactoren voor bestelauto’s hoger, voor zeevaart bulk- en stukgoederen lager en voor container vrachtwagens lager.
We adviseren deze wijzigingen in emissiefactoren vanaf 1-1-2021 toe te passen.

Koudemiddelen

De emissiefactoren voor koudemiddelen zijn nu gebaseerd op de Global Warming Potentials uit het 5e Assessment Report van het IPCC (i.p.v. AR4). Dit is conform de afspraken die in de EU gemaakt zijn aangaande het gebruik van deze emissiefactoren vanaf 1-1-2021. Het resultaat hiervan is wat kleine dalingen en stijgingen. Daarnaast zijn ook Global Warming Potentials voor methaan en lachgas opgenomen.

Personenvervoer; Openbaar vervoer

Adviesbureau Duinn heeft emissiefactoren voor het openbaar vervoer (OV) berekend, op basis van gegevens van alle OV concessies. Hierbij zijn gemiddelden voor bus, tram, metro en regionale trein geactualiseerd. Voor bussen is er ook een uitsplitsing naar energiedrager gemaakt, zodat er  verschillende emissiefactoren per reizigerskilometer beschikbaar zijn. De elektrische treinen, bussen, trams en metro’s maken gebruik van groene stroom, waarbij er geen emissies meer vrijkomen. Bij treinen is er een onderscheid in elektrische- en dieseltreinen gemaakt. Ook het cijfer voor OV algemeen is aangepast. Alle emissiefactoren zijn lager geworden. Duinn heeft op ons verzoek een doorrekening gemaakt met de emissiefactoren van brandstoffen zoals we deze hebben gepubliceerd, zodat er met dezelfde uitgangspunten is gerekend. Meer informatie is te vinden in het brondocument.
We adviseren deze wijzigingen in emissiefactoren vanaf 1-1-2021 toe te passen.

 

28-01-2020

Brandstoffen energieopwekking: Steenkool (stijging), Aardgas (kleine daling), groen gas (daling en nieuwe factoren beschikbaar. Voor meer informatie zie het brondocument Groen gas).

Elektriciteit: Grijze stroom (daling), Stroom onbekend (stijging). Bij stroom onbekend is dit echter het gevolg van een methodewijziging voor de gemiddelde stroommix. De ‘garanties van oorsprong’ uit het buitenland zijn niet meer meegeteld, aangezien deze het dubbele zijn van de fysiek geïmporteerde stroom. Voor de emissies van in Nederland geproduceerde stroom zijn gegevens van PBL gebruikt, die onder andere ook gebruikt worden in de Klimaat en Energie Verkenning (KEV). Ook de voorketenemissies en de emissies van de bouw en sloop van productiemiddelen zijn geactualiseerd. Geadviseerd wordt het gebruik van de emissiefactor voor stroom onbekend met terugwerkende kracht te hanteren vanaf januari 2018. Voor meer informatie zie het brondocument Emissiekentallen elektriciteit.

Personenvervoer: De gegevens van gemiddelde uitstoot per type auto zijn geactualiseerd en sluiten weer beter aan bij het huidige Nederlandse wagenpark. Voor meer informatie zie het brondocument Methodiek CO2 emissiefactoren personenauto’s.

 

4-01-2019

Brandstoffen voertuigen: Factoren voor waterstof aangepast (daling) en uitsplitsing van groene en grijze waterstof.

Brandstoffen energieopwekking: Steenkool (stijging), gegevens houtige biomassa toegevoegd (zie brondocument Houtige biomassa).

Personenvervoer: Factoren voor waterstof aangepast (daling) en uitsplitsing van groene en grijze waterstof. Gegevens metro en tram geactualiseerd (daling).

Koudemiddelen: Diverse nieuwe koudemiddelen toegevoegd.

Download lijsten per jaar

Hieronder vind u ook de lijsten zoals deze per jaar geldig waren, met de gegevens die in dat jaar gepubliceerd zijn:

Op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen? Meld u aan voor updates: